องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]5
2 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง [ 10 ม.ค. 2565 ]3
3 ดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการ [ 9 พ.ย. 2564 ]32
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]36
5 โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อประกอบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]35
6 ประกาศ เรื่องแจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง และ ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง [ 29 ต.ค. 2564 ]35
7 ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการตามโครงการเสริมสร้างสวัสิดการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]34
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]35
9 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ตำรวจภูธรภาค 3 ได้พัฒนาระบบรับแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน [ 14 ต.ค. 2564 ]36
10 ระชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคพขอรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย [ 14 ต.ค. 2564 ]34
11 ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 8 ต.ค. 2564 ]40
12 ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมากชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [ 8 ต.ค. 2564 ]35
13 เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ชุดคุณสมบัติการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกฯและนายก อบต [ 5 ต.ค. 2564 ]37
14 เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ชุดคุณสมบัติต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครเลือกตั้งสมาชิกฯและนายก อบต [ 5 ต.ค. 2564 ]36
15 เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ชุดการยืนใบสมัครรับเลือกตั้งนากย อบต.และสมาชิกฯ [ 5 ต.ค. 2564 ]39
16 ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]47
17 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]36
18 ประการ การออกฉีดพ่นหมอกควันและพ่นละอองละเอียดแบบ ULV ตามคอกโคกระบือในเขตตำบลชุมแสง [ 8 มิ.ย. 2564 ]41
19 ประกาศ สัดสวนประชาคมท้องถิ่นตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 28 พ.ค. 2564 ]39
20 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 6 พ.ค. 2564 ]41
 
หน้า 1|2|3