องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายพิมล  เอื้ออวยชัย
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางสาวสวรินทร์  โสภี
นางธนสร  แสนมั่น
นายกฤตภาส มีโชค
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

 นายพิมล  เอื้ออวยชัย  นางบัวพัน  มั่นยืน นางสาวสวรินทร์  โสภี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม