องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

นางสาวสวรินทร์  โสภี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางฐิติพร  แสนทวีสุข นายพรชัย  ชัยชาญ นางศศิตา  คล่องจิต
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นางธนันณัฎฐ คงทวี นายยชญ์อนันต์ โนวิรัมย์ นางสาวอัจฉราพร  คงชูดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนัย  ใจบุญ
นางอนงค์นาถ  เตียงกูล
  นายเรียบ  พะนิรัมย์
นักการ(ลูกจ้างประจำ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไปนายประมวล  ตื่นเต้นดี นายวิเซษฐ  พิมกำเนิด นายเอิม  ยอดงาม
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป