องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565


วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายอนันต์ นุสันรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งมีคณะกรรมการการประกอบไปด้วย นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  คณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อละเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 

2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-03
2022-04-29
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-11
2022-03-29