องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองคลัง


นางบัวพัน  มั่นยืน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอโณทัย  แก้วแวว
นางสาวกันย์ลภัส  มากเหลือ
 นายสหพัฒน์  เหลืองเดชานุรักษ์
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 นายเปรมปรี  ชาลี
นางวรัญญภัคร จงสู้
นางสาวนิภา อุตตะมะ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป


   นายรังสรรค์  นิคุณรัมย์
 
  คนงานทั่วไป